1
Produkter

Series 5000 Automatisk espressomaskine Sort

Seks kaffevarianter, Nem rengøring med LatteGo, Juster og gem dine kaffefavoritter, Udsæt afkalkning med AquaClean-filtret EP5330/10

Fejlfinding

Hvordan afkalker jeg min automatiske Philips-espressomaskine?

Vores Philips-espressomaskiner fås i mange forskellige serier. Læs dette for at finde den korrekte vejledning til din maskine.

Hvilken vejledning gælder for min Philips-espressomaskine?

Hvilken vejledning, du skal følge, afhænger af den Philips-serie, du har købt.

Fra venstre mod højre på billedet ser du følgende modeller:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (uden display), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (med/uden reguleringsknap)

Der findes vejledningsfilm på engelsk til Philips 3000 og Philips 2100 Easy Cappuccino.

Billeder af modeller af kaffemaskiner

Philips 4000- og 3100-serien, maskiner med display - afkalkningsvejledning

Disse Philips-espressomaskiner er forsynet med et display.

1) Åbn MENU, og vælg “Start Calc Clean”.

2) Tryk på knappen CAPPUCCINO for at vælge afkalkning.

3) Maskinen minder dig om, at mælkekanden, der er fyldt med vand, skal sættes i, og højre mælkekandedispenser skal trækkes ud.

4) Afkalkningssymbolet vises på displayet.

5) Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.

6) Fyld vandtanken op med frisk vand fra hanen op til linjen CALC CLEAN.

7) Sæt vandtanken tilbage i maskinen.

8) Sæt en skål under mælkekandedispenseren og kaffeudløbet.

9) Tryk på knappen CAPPUCCINO for at starte afkalkningscyklussen.

10) Maskinen lader afkalkningsopløsningen løbe igennem i regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet viser status. Dette tager omkring 20 minutter.

Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen ESPRESSO. Tryk på knappen CAPPUCCINO igen for at genoptage processen.

11) Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, kommer symbolet for tom vandtank frem på displayet.

12) Skyl vandtanken, og fyld den med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen. Symbolet for start af gennemskylning vises på displayet.

13) Fyld mælkekanden med vand op til MIN-mærket, og sæt den ind i maskinen.

14) Træk mælkekandedispenseren ud til højre.

15) Sæt skålen tilbage.

16) Tryk på knappen CAPPUCCINO, og maskinen starter gennemskylningscyklussen.

17) Når symbolet CALC CLEAN OK vises på displayet, er gennemskylningscyklussen gennemført.

Bemærk: Hvis symbolet VANDTANK vises på displayet i stedet for symbolet CALC CLEAN OK, er vandtanken ikke blevet fyldt op til MAX-mærket. Fyld vandtanken op til MAX-mærket, og udfør endnu en gennemskylningscyklus. Gentag trin 12-17, indtil symbolet CALC CLEAN OK vises. Dette skal eventuelt gøres flere gange, inden symbolet “klar” vises.

18) Tryk på knappen CAPPUCCINO for at afslutte.

19) Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus.

20) Maskinen er klar til brug.

Philips 3000-serien, maskiner uden display - afkalkningsvejledning

1) Tøm drypbakken og beholderen til malet kaffe.

2) Tag den klassiske mælkeskummer/automatiske mælkeskummer ud af damp-/varmtvandsdysen. På maskiner, der har et varmtvandsrør, isættes varmtvandsrøret.

3) Tag det ekstra vandfilter (INTENZA+) ud af vandtanken (ekstraudstyr).

4) Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.

5) Fyld vandtanken med frisk vand fra hanen op til linjen CALC CLEAN.

6) Sæt vandtanken tilbage i maskinen.

7) Sæt en skål under damp-/varmtvandsdysen og kaffeudløbet.

8) Tryk på knappen CALC CLEAN i mindst 3 sekunder for at starte afkalkningscyklussen. Knappen ESPRESSO begynder at lyse konstant, og knappen CALC CLEAN blinker under hele cyklussen.

9) Afkalkningscyklussen begynder at lyse konstant, og maskinen begynder at dispensere afkalkningsopløsningen i regelmæssige intervaller. Dette tager omkring 20 minutter.

Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen ESPRESSO. Tryk igen på knappen ESPRESSO for at genoptage cyklussen.

10) Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, vises lyser lysindikatoren INTET VAND konstant på displayet.

11) Skyl vandtanken, og fyld den med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen. Lysindikatoren for gennemskylningscyklus lyser konstant.

12) Sæt skålen på plads igen.

13) Tryk på knappen ESPRESSO, når den blinker, for at starte gennemskylningscyklussen.

14) Når gennemskylningscyklussen er afsluttet, slukker knappen CALC CLEAN.

Bemærk: Hvis symbolet for tom vandtank vises på displayet, og knappen CALC CLEAN ikke slukker, gentages trin 11-13, indtil knappen CALC CLEAN slukker.

15) Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus. Knapperne ESPRESSO og COFFEE blinker samtidigt.

16) Tag drypbakken ud, skyl den, og sæt den på plads igen.

17) Maskinen er klar til brug.

Play Pause

Philips 2100 Easy Cappuccino-serien - afkalkningsvejledning

1) Sluk for maskinen.

Bemærk: Hvis du ikke slukker for maskinen, kan du ikke få lov til at påbegynde afkalkningen.

2) Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen. Tag den automatiske mælkeskummer ud (hvis den er monteret).

3) Tøm vandtanken, og tag Intenza-vandfilteret ud (hvis det er isat).

4) Hæld hele flasken med Philips/Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.

5) Hæld vand i afkalkningsopløsningen i vandtanken op til MAX-mærket.

6) Sørg for, at reguleringsknappen står på ikonet KAFFEBØNNER.

7) Sæt en skål under varmtvandsdysen og kaffeudløbet.

8) Sørg for, at maskinen er slukket. Tryk på knapperne ESPRESSO og CAPPUCCINO samtidigt i ca. 5 sekunder. Den orange afkalkningsindikator blinker langsomt under hele afkalkningsprocessen

9) Drej reguleringsknappen til ikonet VARMT VAND, og bryg varmt vand. Lad det varme vand løbe ud af varmtvands-/dampdysen i 10 sekunder.

10) Drej reguleringsknappen tilbage til ikonet ENKELT KAFFEBØNNE. Vent ca. 1 minut for at lade afkalkningsopløsningen virke.

11) Tryk på knappen ESPRESSO for at brygge en kop espresso. Vent ca. 1 minut for at lade afkalkningsopløsningen virke.

Bemærk: Under afkalkningsprocessen fungerer kaffeformalingsfunktionen ikke. Hvis du trykker på knappen ESPRESSO, løber der kun vand ud af maskinen.

12) Gentag trin 10-11, indtil lysindikatoren INTET VAND lyser konstant.

13) Tag vandtanken ud af maskinen, og skyl den.

14) Fyld vandtanken op med rent vand fra vandhanen op til MAX-markeringen, og skub den tilbage på plads i maskinen.

15) Tøm den store kop, og sæt den tilbage på drypbakken under varmtvands-/dampdysen.

16) Tryk på knappen ESPRESSO, og bryg en kop espresso. Gentag dette to gange.

17) Drej reguleringsknappen til ikonet VARMT VAND.

18) Lad det varme vand løbe ud af varmtvands-/dampdysen, indtil lysindikatoren INTET VAND lyser konstant.

19) Tag drypbakken ud, skyl den, og sæt den på plads igen.

20) Sæt den automatiske mælkeskummer på plads igen.

21) Tag vandtanken ud, og skyl den.

22) Fyld vandtanken med rent vand fra vandhanen op til MAX-markeringen, og skub den tilbage på plads i maskinen.

23) Sluk for maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen. Når du tænder for maskinen, er den klar til brug igen.

Play Pause

Philips 2000-serien med reguleringsknap - afkalkningsvejledning

1) Sluk for maskinen.

2) Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen.

3) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Philips-/Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld den op med rent vand til MAX-mærket, og sæt den tilbage på plads.

4) Sæt en stor beholder under damp-/vanddysen.

5) Drej reguleringsknappen til midterpositionen KAFFEBØNNER.

6) Tryk på knapperne ESPRESSO og COFFEE samtidigt i 5 sekunder. Afkalkningsopløsningen løber ud af maskinen og ned indvendigt i drypbakken i flere intervaller af ét minuts varighed. Den hælder ikke opløsningen ud gennem varmtvands-/dampdysen. Det tager ca. 5 minutter. Den orange afkalkningsindikator begynder at blinke langsomt og fortsætter under hele afkalkningscyklussen.

7) Når den grønne lysindikator TO KOPPER lyser konstant, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Efter ca. 1 minut hælder maskinen vand ud gennem varmtvands-/dampdysen i løbet af flere intervallet på ét minut, indtil vandtanken er tom. Det tager omkring 15 minutter.

8) Når den grønne lysindikator TO KOPPER blinker langsomt, drejes reguleringsknappen til positionen KAFFEBØNNER. Lysindikatoren TO KOPPER slukker, og den røde lysindikator INTET VAND begynder at lyse konstant.

9) Fjern og tøm beholderen og drypbakken, og sæt dem tilbage på plads.

10) Tag vandtanken ud, skyl og fyld den op med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage ind i maskinen.

11) Når den grønne lysindikator TO KOPPER begynder at lyse konstant, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinen udfører en kort spædning af kredsløbet. Den orange afkalkningsindikator blinker dobbelt under hele gennemskylningsprocessen.

12) Når den grønne lysindikator TO KOPPER begynder at blinke langsomt, drejes reguleringsknappen til positionen KAFFEBØNNER. Maskinen lader vand løbe ud indvendigt i drypbakken. Den hælder ikke opløsningen ud gennem varmtvands-/dampdysen.

13) Når den grønne lysindikator TO KOPPER begynder at lyse konstant, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinen dispenserer nu fra damp-/vanddysen.

14) Når gennemskylningscyklussen er færdig, slukker den orange lysindikator AFKALKNING, og lysindikatoren med UDRÅBSTEGNET blinker. Drej reguleringsknappen til midterpositionen KAFFEBØNNER.

15) Den grønne lysindikator STANDBY blinker. Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus.

16) Maskinen er klar til brug.

Philips 2000-serien uden reguleringsknap - afkalkningsvejledning

1) Sluk for maskinen.

2) Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen.

3) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Philips-/Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld den op med rent vand til MAX-mærket, og sæt den tilbage på plads.

4) Placer en stor beholder under kaffeudløbet.

5) Tryk på knappen ESPRESSO i 5 sekunder. Den orange lysindikator AFKALKNING begynder at blinke langsomt og fortsætter under hele afkalkningscyklussen.

6) Afkalkningsopløsningen løber ud af maskinen via kaffeudløbet i flere intervaller af ét minuts varighed, indtil vandtanken er tom. Dette tager omkring 20 minutter.

7) Når den røde lysindikator INTET VAND tænder, fjernes og tømmes beholderen og drypbakken og sættes tilbage på plads.

8) Tag vandtanken ud, skyl og fyld den op med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage ind i maskinen.

9) Maskinen begynder at lade vand løbe ud gennem kaffeudløbet. Den orange lysindikator AFKALKNING blinker dobbelt under hele gennemskylningsprocessen.

10) Når gennemskylningscyklussen er færdig, slukker den orange lysindikator AFKALKNING, og den grønne lysindikator STANDBY blinker. Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus.

11) Maskinen er klar til brug.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , CA6701/00 , CA6700/00 . Mere Mindre

Var det ikke det, du ledte efter?

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så kontakt os.

  Chat nu